O nás

UKH je síť křesťanských skupinek studentů, kteří sdílejí stejnou vizi: Chceme přinést dobrou zprávu Ježíše Krista svým přátelům na VŠ.

Nejsme církev a ani ji nechceme nahradit. Jsme zakořeněni ve svých křesťanských sborech z celých Čech a povzbuzujeme nové křesťany, aby se usadili v místních sborech.

Jsme studentská organizace. Tj. vzájemně se podporujeme v naší činnosti a usilujeme o to, aby jsme ve všech úrovních naší služby udrželi studentskou iniciativu a vedení.

UKH je součástí Mezinárodního společenství evangelikálních studentů (International Fellowship of Evangelical Students -- IFES), které sdružuje přes 150 národních studentských křesťanských hnutí pod jednou vizí: představit Krista studentům.

 

Univerzitní křesťanské hnutí (UKH), IČO 26594579, se sídlemPraha 2, Římská 43 (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté nám při registraci online či skrze tištěný formulář. Vaše údaje chráníme před zneužitím a zpracováváme v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chceme, abyste mohli i nadále být informováni o činnosti UKH a abychom mohli dárcům vystavit Potvrzení o darech.

 

V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o příznivcích a členech UKH, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

 

 

 

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození

 

 1. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám

 

umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a váš profil na sociálních sítích;

 

 1. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z úrovně vašeho zapojení v činnosti UKH, zejména studovaná škola a fakulta, dosažené vzdělání, výši vašich darů, apod.

 

 

B. Proč osobní údaje zpracováváme?

 1. Abychom vás informovali o činnosti a novinkách UKH

 

 1. Abychom vám mohli zaslat poděkování či jinou hmotnou zásilku

 

 1. Abychom vás mohli pozvat na relevantní akce

 

 1. Abychom vám mohli zaslat Potvrzení o darech

 

 1. Abychom formulovali náš vztah s vámi (vedoucí UKH studentské skupinky, sponzor, kazatel podporující církve, člen spolku, atd.)

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části B. “Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“ Takovými zpracovateli jsou:

 

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;

 

 1. provozovatelé nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás;

 

 1. poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojů, v

 

případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi;

 1. poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek

(katalogu a jiných sdělení), včetně zejména jejich doručovatelů.

 

 1. jiné partnerské organizaci, která potřebuje relevantní údaje o vás v rámci akce, které se účastníte (např. International Fellowship od Evangelical Students, apod.)

 

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

 

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci registrace na námi pořádanou akci, při vyplňování přihlášky členství ve spolku UKH, při vytváření webového účtu, vytváření nebo při komunikaci s námi například při osobním setkání či během tel. hovoru.

 

E. Předávání údajů mimo EU

 

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat standardních smluvní doložky vydané Evropskou komisí, dostupné na adrese lhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?

uri=CELEX%3A32010D0087.Jde zejména o účastníky misijníhovýjezdu mimo EU, kde je někdy nutné registrovat osoby na místní služebně cizinecké policie, apod.

 

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

 

 • Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

 

 • Právo na opravu: Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

 

 • Právo na výmaz: v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

 • Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování

osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých

 

případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních

údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací

zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v

případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování

osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost

osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;

vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního

základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale

vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat

pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v

budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již

nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je

požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních

nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po

kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni

zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 

 • Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, aťjižjde o dotaz, uplatnění práva, podánístížnosti či cokoliv jiného, se můžete na nás obracet:

 

 1. prostřednictvím e-mailu na následující adresu ukh.info@gmail.com nebo

 

 1. tel.: +420733627288.

Žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do

 

jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu

složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o

další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho

zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Naše víra

Věříme a vyznáváme:

 • trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha Svatého,
 • důvěryhodnost Písma svatého, které je jedinou, Bohem inspirovanou autoritou v otázkách víry a života,
 • Boží svrchovanost při stvoření, zjevení, vykoupení a posledním soudu,
 • Ježíše Krista, Syna Božího, Jeho neposkvrněné početí, bezhříšný život a vykupitelskou smrt na kříži za hříchy světa,
 • tělesné vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, Jeho nanebevstoupení a druhý příchod,
 • všichni lidé jsou hříšní; hřích je důsledkem odvrácení se od Boha, za co se stáváme objektem Božího hněvu a odsouzení,
 • vykoupení člověka a osvobození před trestem věčného odsouzení výlučně díky spasitelnému dílu Ježíše Krista,
 • spasení a ospravedlnění hříšníka jedině na základě Boží milosti skrze víru v Krista,
 • znovuzrození z Ducha Svatého jako podmínku spasení,
 • sílu a vedení Duchem Svatým v životě křesťana,
 • duchovní jednotu církve -- Těla Kristova, jejíž členy jsou všichni opravdově věřící,
 • věčný život, který je darem Božího milosrdenství a věčné odsouzení, které je vyjádřením Boží spravedlnosti.

Naše vize

Pomoci studentům promyslet, prověřit a prožít biblickou víru.

Česká republika se často skloňuje jako nejateističtější země na světě. 70% lidí je „nenáboženských“, ačkoliv mnozí z nich věří v „něco“ a někteří i v existenci boha.

Když už se ale našinec vydá na cestu hledání, jak poznat který bůh je ten pravý? Má cenu to řešit? Jak případné zjištění ovlivní život před smrtí popř. po smrti? Tyto otázky si kladou mnozí z 392400 studentů na českých vysokých školách.
Naší vizí je pomoci VŠ studentům promyslet, prověřit a prožít biblickou víru. Jinými slovy, představit Pána Ježíše Krista.
Usilujeme o to, aby křesťanští studenti z různých církví mohli společně slovem i životem relevantním způsobem v tomto smyslu ovlivnit své spolužáky i akadamické prostředí přímo na vysokých školách a kolejích.

Náš tým

Marie Hladíková
Vedoucí České Budějovice
mariehldkv@gmail.com

Jan Pěkný
Člen Rady UKH
peknyj@gmail.com

Pavol Andraško
Člen Rady UKH
andraskopavol@gmail.com

Anna Krýsová
Člen Rady UKH
anna.krysova@seznam.cz

Estera Deptová
Vedoucí Hradec Králové
estera.deptova@gmail.com

Nina Sterneck
Dobrovolník IFES
ninasterneck@googlemail.com

Jiří Musil
Vedoucí PedF UK
pendragan@seznam.cz

Lukáš Hotový
Člen Rady UKH
lhotovy@centrum.cz

Simeon Borko
Vedoucí Brno
simeon.borko@gmail.com

Gabriela Brahová
Vedoucí Praha FF UK
gabriela.brahova@seznam.cz

Sara Monteiro
Vedoucí Pardubice
bf_saramonteiro@hotmail.com

Adéla Bohuslavová
Vedoucí Praha PF UK
eadela@centrum.cz

Andrzej Molin
Člen Rady UKH
molinandrzej@gmail.com

Michal Kočer
Člen Rady UKH
michal@koceri.cz

Eva Petržilková
Vedoucí kanceláře
petrzilkova.eva@gmail.com

Gareth Morris
Mentor dobrovolníků IFES
garethgmorris@yahoo.co.uk

Tomáš Uher
Vedoucí UKH
tomuher@gmail.com

Zdeněk Valenta
Předseda Rady UKH
zdenek.valenta@gmail.com

Naše historie

1990      První misionáři přijíždí do postkomunistického Československa: Govert van Dam a  Sjaak Visser z Holandska.

1991      IFES pomáhá založit národní organizaci -- Vysokoškolské biblické hnutí je registrováno. Marek Kraus byl prvním vedoucím.

1992      Na pomoc přijeli Beth Jones (USA), Rachel Savage (USA) a David Polendine (UK). Služba probíhá na bázi jednodlivých kontaktů. Petr Synak se stal součástí týmu.

1993      Pomáhat přijíždějí Annette Jeffrey (USA) a Ralf Pfau (Německo).

1994      Tým doplňuje Fred Průdek (USA), který v ČR zůstává permanentně.

1995      Pracuje se s jednotlivými studenty, hlavně v Praze, Ostravě a Olomouci. Michala Michálková jednou z prvních vedoucí skupinek.

1996      Petr Synak předává vedení VBH. Jonathan Lamb rozhodl vytvořit dvě hnutí. Jedno pro Českou republiku, jedno pro Slovenskou republiku. Do Rady českého hnutí patří Pavel Ruas, Petr Synak a Fred Prudek. Generálním sekretářem se stává Fred Prudek.

Formují se skupinky v Pardubicích, Ústí n.L., a na Hustiské fakultě UK v Praze.

1997     Gwen Harmston z Anglie a Amy Ryzi slouží v týmu VBH.

1998    John Robertson ze Severního Irska slouží v týmu VBH.

1999      Generálním sekretářem se stává Pollendine.

2000     Michala Michálková je prvním českým pracovníkem na poloviční úvazek. Misionáři odjíždějí.

2002     Dochází k přejmenování českého hnutí na UKH (Univerzitní křesťanské hnutí). Vedení UKH přebírá Aleš Čejka.

2003     Vznikají další skupinky v Praze: K-klub a na University of New York. Organizují se školení pro studenty. Aleš Čejka se stává Generálním sektretářem UKH (Gen Sec)

2005     Tým se rozrůstá o dalšího českého pracovníka, Tomáše Uhera a přijíždí 3 další misionáři: Gareth Morris, Andrew Farquhar a Peter Norris, všichni z Anglie. Skupinky mají 3-15 studentů. První English Camp!

2006     Andrew odjíždí a přijíždí Julia Wardropper (UK) a Maria Hofmeister (Německo). Na všech skupinkách probíhají každý semestr evangelizační akce, kontakt s desítkami nových studentů.

2007     Odjíždí Peter Norris a zůstávají Gareth, Maria a Julia.

2008     V Linzu se koná IFES evangelism conference, česká delegace má 20 účastníků. Po návratu vzniká skupinka na FF UK Praha. Aleše Čejku nahrazuje ve vedení Tomáš Uher, Julia a Maria odjíždějí. V týmu je Tomáš s Garethem. První studentský  misijní výjezd do Slovinska.

2009     Přijíždějí Craig Taylor, Jeremy Poyner a  Linda Trevitt, všichni z Anglie. První čeští studenti na zkušebních misijních akcích v UCCF, Anglii.

2011     První národní konference UKH se účastní 28 studentů, spolupracuje se se skupinkami nově na K-klubu, Olomouci, Praze Suchdole a PřF UK. V týmu: Judith Beattie (Irsko), Gareth, Tomáš, Craig a nově Nelleke Kruijimer (Holandsko) a Edwina Thorley (Anglie).

2012      Judith and Craig odjíždějí. Luke de Roemer a Joanna Poon se připojili k týmu. Eva Petržilková se připojuje k týmu jako administrativní pracovník.

2013     Luke de Roemer odjíždí zpět. Benjamin Smith se připojuje k týmu. Nelleke Kruijmer se stěhuje do Olomouce. Clayton Ryan se připojuje k týmu (v Olomouci). Jirka Král se stává českým dobrovolníkem.

2014     Bejamin Smith, Edwina Thorley, Joanna Poon a Jirka Král odcházejí z týmu. Přijíždí Jan Lervag z Norska.

2016     staň se součástí historie studentské služby v ČR ty!