Zapoj se

Modlitbami: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ (Žalm 127:1)

Mnoho z toho, co děláme je odpovědí na modlitby křesťanů kolem nás a před námi. Pokud nepracujeme s Bohem tak nepracujeme na Božím díle. Tím je, aby mnozí uvěřili, dokud je čas milosti. Pokud byste se rádi stali odběrateli naši měsíční Modlinky, dejte tak vědět na ukh.info@gmail.com.

Prakticky: “Besaleel s Oholíabem a všichni, kdo byli dovední a jimž dal Hospodin moudrost a důvtip, aby se vyznali ve veškerém díle pro službu ve  svatyni, dali se do práce podle toho, jak jim Hospodin přikázal.“ (Ex 36:1)

Praktickou pomocí nám v minulosti bylo např. nabídnuté prostory pro scházení, upěčené koláče, zapůjčení auta, objekt pro víkendovku, nábytek pro skupinkové místnosti, projektor, výuka angličtiny na kempu, řečník… apod.

Finančně: “Makedonští a Achajští se totiž rozhodli vykonat sbírku ve prospěch chudých bratří v Jeruzalémě.“ (Řím 15:26)

Služba je 100% závislá na darech o jednotlivců i sborů či jiných neziskových organizací. Děkujeme všem štědrým dárcům!

číslo účtu: 325113257/2010

IBAN: CZ1020100000000325113257

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symboly na určité projekty/osoby:

Eva Petržilková: 886121

Tomáš Uher: 790707

Anna Krýsová: 922406

Mezinárodní kód: IBAN: CZ72 0300 0000 0001 7817 8092, SWIFT: CEKOCZPP
O přijatých darech vystavujeme potvrzení, které slouží jako doklad pro odpočet daru ze základu daně z příjmů dárce. Univerzitní křesťanské hnutí má statut občanského sdružení.

UKH má statut zapsaného spolku a je registrováno pod IČ: 26594579

Studentsky: „Jeden z těchto dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „Nalezl jsem Mesiáše (což je v překladu Kristus).“ Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas.“ (což se překládá Petr) (Jan 1:40-42)

Pokud jsi student, tak se můžeš zapojit v samotném jádru naší činnosti. Pokud jsi student křesťan a rád by ses zapojil v některé ze stávajících skupinek, neváhej kontaktovat jejího vedoucího. Jsi ve městě, kde není skupinka UKH? Proč nezaložit novou skupinku?

Relay: „Nepromarněte tento čas..“ (Ef 5:16)

Čas je nejdražší komodita, kterou každý z nás máme. Situace každého z nás je jiná a proto i nejlepší využití času může znamenat pro každého z nás něco jiného. Třeba ale právě pro tebe je Relay nejlepším využitím času. Relay je program pro absolventy, kteří by chtěli věnovat rok službě studentům v UKH.  Více na ukh.info@gmail.com.