Naše víra

Věříme a vyznáváme

 • trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha Svatého,
 • důvěryhodnost Písma svatého, které je jedinou, Bohem inspirovanou autoritou v otázkách víry a života,
 • Boží svrchovanost při stvoření, zjevení, vykoupení a posledním soudu,
 • Ježíše Krista, Syna Božího, Jeho neposkvrněné početí, bezhříšný život a vykupitelskou smrt na kříži za hříchy světa,
 • tělesné vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, Jeho nanebevstoupení a druhý příchod,
 • všichni lidé jsou hříšní; hřích je důsledkem odvrácení se od Boha, za co se stáváme objektem Božího hněvu a odsouzení,
 • vykoupení člověka a osvobození před trestem věčného odsouzení výlučně díky spasitelnému dílu Ježíše Krista,
 • spasení a ospravedlnění hříšníka jedině na základě Boží milosti skrze víru v Krista,
 • znovuzrození z Ducha Svatého jako podmínku spasení,
 • sílu a vedení Duchem Svatým v životě křesťana,
 • duchovní jednotu církve - Těla Kristova, jejíž členy jsou všichni opravdově věřící,
 • věčný život, který je darem Božího milosrdenství a věčné odsouzení, které je vyjádřením Boží spravedlnosti.
Nahoru